Medezeggenschapsraad

Op elke school in Nederland is een medezeggenschapsraad (MR) actief. 
Ouders en leerkrachten  praten mee over de inhoud en de organisatie van het onderwijs op de school.
Op OBS De Kaardebol bestaat de MR uit twee leden namens de ouders en twee leden namens de leerkrachten.
Namens de ouders zijn het Jorrie Lindsen en Sylvia van der Straten en namens de leerkrachten zijn het Hans Schrijner en Debby Zirilli.
De missie en visie van de MR is hier te lezen.

De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken. Enkele voorbeelden:
.    de besteding van het geld van de school
.    het vaststellen van vakanties en vrije dagen
.    de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten

Over sommige onderwerpen mag de MR de directie alleen adviseren, maar er zijn ook zaken waarin de MR een zwaardere stem heeft. De directie mag een bepaald besluit dan pas uitvoeren als de MR er mee heeft ingestemd. De bevoegdheden zijn te verdelen in algemene en bijzondere bevoegdheden.
De algemene bevoegdheden zijn:
·     Het recht op informatie
·     Het recht op overleg met directie (of met een afgevaardigde daarvan)
·     Initiatiefrecht, dat wil zeggen dat de raad zelf onderwerpen kan aandragen die ze met de directie  
      wil bespreken
De bijzondere bevoegdheden zijn:
·     De instemmingsbevoegdheid
·     De adviesbevoegdheid

De directie moet zorgen dat de MR zijn werk goed kan doen. Dat houdt in:
.     Zorgen dat de MR op tijd de nodige informatie krijgt
·     Zorgen dat de MR genoeg tijd krijgt om een standpunt te bepalen en eventueel de achterban te
      kunnen raadplegen
·     Zorgen dat stukken waarover één van de geledingen iets te zeggen heeft, altijd ter informatie
     naar de andere geleding(en) worden gezonden
·     MR faciliteren

De MR vergadert maandelijks enkele malen per jaar aan de hand van een vooraf opgestelde agenda om haar taken uit te voeren. De MR heeft hiervoor bevoegdheden. Ook de directie heeft verplichtingen  ten aanzien van de MR.Er gelden eigenstandige bevoegdheden voor de hele MR, voor personeel en voor ouders afzonderlijk. Voor welke onderwerpen adviesbevoegdheid en voor welke instemmingsbevoegdheid geldt, is beschreven in de artikelen 10 t/m 14 van de Wet Medezeggenschap op Scholen.