Over de Kaardebol

Vreedzame school

In alle groepen werken wij met De Vreedzame School. Hiermee hebben we een goed structureel aanbod (in zorgvuldig opgebouwde leerlijnen) op het terrein van sociale competentie en voldoen we aan alle eisen die de Inspectie sinds 2006 stelt op het terrein van actief burgerschap en sociale integratie.
 

Een Vreedzame school is een gemeenschap waarin leerlingen, personeel, ouders en ondersteunend personeel conflicten en meningsverschillen op een constructieve wijze oplossen en waarin op een positieve manier met elkaar wordt omgegaan. Daarnaast zijn wij ook een school waar leerlingen een stem hebben en waar ze zich verantwoordelijk voelen voor het klimaat in de klas en de school. De school als een oefenplaats waarin kinderen een democratische leefstijl ‘aan den lijve’ ervaren.

De Vreedzame School is een aanpak, waarin de eigen kracht van kinderen centraal staat. De leerkracht maakt samen met de leerlingen de afspraken, die nodig zijn om goed met elkaar te kunnen werken. Deze afspraken komen in elk lokaal op een zichtbare plek te hangen. Ieder jaar opnieuw.

Er wordt vooral gewerkt aan een positief klimaat: Kinderen en leerkrachten leren om elkaar veel opstekers te geven. Zo ontstaat er een cultuur, waarin het gewoon is dat kinderen en volwassenen benoemen wat ze prettig vinden in de omgang met elkaar.

Gemeenschapszin
Voor een goed klimaat in de klas en in de school is het nodig dat men zich met elkaar verbonden voelt en dat er sprake is van een gevoel van eigenaarschap: Het is onze klas en onze school. Samen zijn we hier verantwoordelijk voor. Dit is hét onderwerp waaraan gewerkt wordt in de eerste schoolweken.

Mediatoren
Mediatoren zijn kinderen die hebben geleerd om andere kinderen te helpen bij het oplossen van conflicten, zoals ruzies, pesterijen, uitschelden, dwarszitten. Ze zijn in de pauzes te herkennen aan de groene jacks. Het is voor de kinderen erg belangrijk dat ze zelf leren om incidenten op te lossen door er met elkaar over te praten.
 

 Afbeelding © obs De Kaardebol


Leerlingenparticipatie
In het kader van De Vreedzame School geven wij kinderen taken en verantwoordelijkheden in de klas en in de school. Kinderen stellen zich op deze manier verantwoordelijk op, leerkrachten hebben minder ‘ruis’ in de klas, en bovendien vinden kinderen het leuk!

Zo hebben wij ook een kinderraad die gevormd wordt door kinderen uit de groepen 5 t/m 8. De kinderraad is democratisch gekozen en gaat, voor de zittingsduur van 2 jaar, aan de slag met thema’s die bij kinderen leven.

 

 Website Kinderraad wethouder.jpg


Op onze bruisende school vinden veel leuke schoolactiviteiten plaats. Onze KidzReporterz zijn altijd aanwezig om hierover mooie artikelen te schrijven en hiervan flitsende foto’s te maken. Zij zijn tevens verantwoordelijk voor onze wijkkrant ’t Kaardebolletje.

Groepsvergaderingen
Groepsvergaderingen zijn gericht op het creëren van een democratisch orgaan in de school, waarin kinderen vanaf groep 3 daadwerkelijk mogen meebeslissen over zaken die hun aangaan. In de groepen wordt een aantal basislessen gegeven, waarna een tweewekelijkse cyclus start. Het invoeren van de groepsvergadering geeft kinderen op een verantwoorde manier een stem, leidt tot een verhoging van de betrokkenheid van de kinderen en beïnvloedt het sociale klimaat in de groep op een positieve manier.

De rol van de ouders
Wij vragen ouders de principes van De Vreedzame School te respecteren. De Vreedzame School stopt niet bij de deur van de school. Vraag, kijk en overleg vooral met uw kind. Gedurende het schooljaar ontvangt u een uitnodiging om een of meerdere lessen van De Vreedzame School bij te wonen.