Ouders

Oudervereniging

De oudervereniging van De Kaardebol zet zich met plezier en enthousiasme in voor evenementen en activiteiten voor en door de leerlingen van onze school. Die steun is zowel praktisch als financieel van aard. Als ouder/verzorger van een of meerdere leerlingen van De Kaardebol bent u automatisch lid van de Oudervereniging. Daarom willen wij u graag uitleggen waarom het zo belangrijk is dat de Oudervereniging bestaat en u enthousiast maken voor onze activiteiten.

 

De Oudervereniging heeft (statutair) de volgende doelstellingen.

Wij willen:

   •    alle ouders en leerlingen op een positieve manier betrekken bij de school, 

   •    een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de school, 

   •    het openbare karakter van de school mede bevorderen, 

   •    het schoolteam ondersteunen bij het vervullen van haar taken, 

   •    gevraagd en ongevraagd de Medezeggenschap Raad (MR) adviseren m.b.t. aangelegenheden van leerlingen en/of ouders, 

   •    activiteiten georganiseerd door de school voor en door de leerlingen en ouders, zoals ouderavonden en
         vergaderingen, financieel ondersteunen en 

   •    de ouderbijdrage incasseren en beheren.

Voor de activiteiten die gelijktijdig met de basisschool KWA plaatsvinden (bv sint en pieten) zullen we, waar nodig, overleg hebben en samenwerken om de kosten laag te houden.

Wanneer u het prettig vindt onze volledige statuten te ontvangen dan zijn deze bij de secretaris op te vragen via ovdekaardebol@gmail.com.

 

Hoe bereiken we dat?

Enkele voorbeelden van activiteiten die de Oudervereniging ondersteunt zijn:

 

* het ‘eerste schooldag-presentje’ voor alle leerlingen op de eerste schooldag na de zomervakantie,

* het Sinterklaasfeest en de versiering/aankleding school,

* het Winterfeest, het klassencadeau, versiering/aankleding school,

* het afscheid van alle leerlingen uit groep 8,

* zomerfeest en Koningsspelen

* de Kinderboekenweek en de voorleesdagen,

* materialen en uitstapjes in het kader van thematisch werken.

 

De oudervereniging bestaat uit een bestuur dat samenwerkt met een aantal commissies vanuit school (docententeam). Samen zijn zij verantwoordelijk voor bovenstaande activiteiten en zorgen ervoor dat de feesten en activiteiten geregeld worden. Om deze activiteiten tot een succes te brengen is uw hulp/enthousiasme ook erg welkom en nodig. Vele handen maken namelijk licht werk! Wanneer u het leuk zou vinden te helpen in een van deze commissies laat het ons dan weten via ovdekaardebol@gmail.com 

 

Samenstelling van het bestuur van de oudervereniging:     

                      

  • Jorrie Lindsen (voorzitter)
  • Lars Koggel (penningmeester)
  • Erika van Wieren (secretaris)
  • Carola van Gasteren (lid/coördinator schoolbrede activiteiten)
  • Fatima Achouitar (lid/coördinator schoolbrede activiteiten)
  • Joni Lustenhouwer (lid/coördinator schoolbrede activiteiten)
  • Kitty Westra (lid/coördinator schoolbrede activiteiten)
  • Leonie Fondse (lid/coördinator schoolbrede activiteiten)
  • Rina Gendaram (lid/coördinator schoolbrede activiteiten)

Teamlid namens school: Mirjam van Oorspronk

 

Uw ouderbijdrage

De ouderbijdrage komt volledig ten gunste aan alle kinderen van De Kaardebol. Nu u weet welke activiteiten de Oudervereniging steunt, begrijpt u dat wij uw financiële steun, middels de ouderbijdrage, ook hard nodig hebben! Ouders ontvangen elk schooljaar een brief (en/of email) van de penningmeester met daarop het bedrag van de ouderbijdrage en de manier waarop die voldaan kan worden. Ouders die de ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen vragen wij vriendelijk dit schriftelijk aan de penningmeester te melden.

We kunnen over de afgelopen schooljaren terugkijken op zeer geslaagde activiteiten. Wij willen hierbij nadrukkelijk aangeven dat de ouderbijdrage weliswaar vrijwillig is, maar dat er voor de begroting vanuit wordt gegaan dat alle ouders/verzorgers de ouderbijdrage voor elk kind betalen. Alleen dan kunnen wij leuke activiteiten blijven organiseren voor al onze kinderen.

 

Het bestuur en de coördinatoren kijken er elke keer weer naar uit om op een leuke en positieve manier invulling te gaan geven aan alle geplande activiteiten.

 

Mocht u vragen, ideeën of opmerkingen hebben, dan kunt u natuurlijk contact opnemen met het bestuur via ovdekaardebol@gmail.com.

 

Hebt u uw ouderbijdrage nog niet voldaan? Dan verzoeken wij u vriendelijk alsnog de ouderbijdrage van € 20,- per kind, over te maken op:

 

NL 93 INGB 0006 0907 22 Banknr 6090722 t.n.v. OV OBS de Kaardebol in Culemborg o.v.v. naam en groep van uw kind.

 

Hartelijk dank!