Ouders

Oudervereniging

De oudervereniging van De Kaardebol zet zich met plezier en enthousiasme in voor evenementen en activiteiten voor en door de leerlingen van onze school. Die steun is zowel praktisch als financieel van aard. Als ouder/verzorger van een of meerdere leerlingen van De Kaardebol bent u automatisch lid van de Oudervereniging. Daarom willen wij u graag uitleggen waarom het zo belangrijk is dat de Oudervereniging bestaat en u enthousiast maken voor onze activiteiten.

 

De Oudervereniging heeft (statutair) de volgende doelstellingen.

Wij willen:

  • alle ouders en leerlingen op een positieve manier betrekken bij de school, 
  • een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de school, 
  • het openbare karakter van de school mede bevorderen, 
  • het schoolteam ondersteunen bij het vervullen van haar taken, 
  • gevraagd en ongevraagd de Medezeggenschap Raad (MR) adviseren m.b.t. aangelegenheden van leerlingen en/of ouders, 
  • activiteiten georganiseerd door de school voor en door de leerlingen en ouders, zoals ouderavonden en vergaderingen, financieel ondersteunen en 
  • de ouderbijdrage incasseren en beheren.

Voor de activiteiten die gelijktijdig met de basisschool KWA plaatsvinden (bv sint en pieten) zullen we, waar nodig, overleg hebben en samenwerken om de kosten laag te houden.

Wanneer u het prettig vindt onze volledige statuten te ontvangen dan zijn deze bij de secretaris op te vragen via ovdekaardebol@gmail.com.

 

Hoe bereiken we dat?

Enkele voorbeelden van activiteiten die de Oudervereniging ondersteunt zijn:

• het ‘eerste schooldag-presentje’ voor alle leerlingen op de eerste schooldag na de zomervakantie,\

• het Sinterklaasfeest, klassencadeau, versiering/aankleding school,

• het Kerstfeest, versiering/aankleding school,

• het afscheid (disco/BBQ, vossenjacht) van alle leerlingen uit de groepen 8,

• het Zomerfeest, sportdag en/of voorjaarsactiviteit

• de voorbereidingen op de Kinderboekenweek,

• materialen die nodig zijn voor projecten in de klas.

De oudervereniging bestaat uit een bestuur (bestuursleden en coördinatoren) dat samenwerkt met een aantal commissies vanuit school. Deze commissies en hun vaste coördinatoren (vanuit school en de oudervereniging) zijn verantwoordelijk voor bovenstaande activiteiten en zorgen ervoor dat de feesten en activiteiten geregeld worden. Om deze activiteiten tot een succes te brengen is uw hulp/enthousiasme ook erg welkom en nodig. Vele handen maken namelijk licht werk! Wanneer u het leuk zou vinden te helpen in een van deze commissies laat het ons dan weten via ovdekaardebol@gmail.com 

Samenstelling van de oudervereniging: Bestuur: Ivo Schenk (voorzitter) Lars Koggel (penningmeester) Patrick Clement (secretaris) Cristel Marcar (lid), Jorrie Lindsen (lid)

Teamleden namens school: Miriam van Oorspronk, Ria van Alphen

Vaste coördinatoren van de commissies: Leonie Fondse, Colinda de Lorijn

 

Uw ouderbijdrage

De ouderbijdrage komt volledig ten gunste aan alle kinderen van De Kaardebol. Nu u weet welke activiteiten de Oudervereniging steunt, begrijpt u dat wij uw financiële steun, middels de ouderbijdrage, ook hard nodig hebben! Ouders ontvangen elk schooljaar een brief (en/of email) van de penningmeester met daarop het bedrag van de ouderbijdrage en de manier waarop die voldaan kan worden. Ouders die de ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen vragen wij vriendelijk dit schriftelijk aan de penningmeester te melden.

We kunnen over de afgelopen schooljaren terugkijken op zeer geslaagde activiteiten. Wij willen hierbij nadrukkelijk aangeven dat de ouderbijdrage weliswaar vrijwillig is, maar dat er voor de begroting vanuit wordt gegaan dat alle ouders/verzorgers de ouderbijdrage voor elk kind betalen. Alleen dan kunnen wij leuke activiteiten blijven organiseren voor al onze kinderen. Wij hebben dit jaar de ouderbijdrage niet verhoogd en wij hopen ook in de toekomst de kosten zo laag mogelijk te houden, maar daarvoor is ieders bijdrage noodzakelijk.

Het bestuur en de coördinatoren kijken er elke keer weer naar uit om op een leuke en positieve manier invulling te gaan geven aan alle geplande activiteiten.

Mocht u vragen, ideeën of opmerkingen hebben, dan kunt u natuurlijk contact opnemen met het bestuur via ovdekaardebol@gmail.com.

Hebt u uw ouderbijdrage nog niet voldaan? Dan verzoeken wij u vriendelijk alsnog de ouderbijdrage van € 22,50 per kind, over te maken op:

NL 93 INGB 0006 0907 22 Banknr 6090722 t.n.v. OV OBS de Kaardebol in Culemborg o.v.v. naam en groep van uw kind

Hartelijk dank!