Ouders

Medezeggenschapsraad

M.R o.b.s. de Kaardebol 

Op elke school in Nederland is een medezeggenschapsraad (MR) actief. 
Ouders en leerkrachten  praten mee over de inhoud en de organisatie van het onderwijs op de school.
Op OBS de Kaardebol bestaat de MR uit drie leden namens de ouders en drie leden namens de leerkrachten.

 

Dit zijn namens de ouders:             Dit zijn namens de leerkrachten:
     
Ilse Swinkels   Hilde Verhage
Ingeborg Pluck   Frea Zuidendorp
Houda Ghazlane                                                                               


Taken

De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken. Enkele voorbeelden:
.    de besteding van het geld van de school
.    het vaststellen van vakanties en vrije dagen
.    de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten

Over sommige onderwerpen mag de MR de directie alleen adviseren, maar er zijn ook zaken waarin de MR een zwaardere stem heeft. De directie mag een bepaald besluit dan pas uitvoeren als de MR er mee heeft ingestemd.

De missie en visie van de MR is hier te lezen: missie en visie.pdf

Leden
De MR heeft leden. In het basisonderwijs zijn dat ouders en leerkrachten. Alle ouders en personeelsleden mogen stemmen voor de MR èn ze kunnen zich allemaal verkiesbaar stellen. De leerkrachten vormen de personeelsgeleding en de ouders de oudergeleding.

 

Bevoegdheden
·     De bevoegdheden zijn te verdelen in algemene en bijzondere bevoegdheden. De algemene zijn:
·     Het recht op informatie
·     Het recht op overleg met directie (of met een afgevaardigde daarvan)
·     Initiatiefrecht, dat wil zeggen dat de raad zelf onderwerpen kan aandragen die ze met de directie  
      wil bespreken

 

De bijzondere bevoegdheden zijn:
·     De instemmingsbevoegdheid
·     De adviesbevoegdheid

 

Er gelden eigenstandige bevoegdheden voor de hele MR, voor personeel en voor ouders afzonderlijk. Voor welke onderwerpen adviesbevoegdheid en voor welke instemmingsbevoegdheid geldt, is beschreven in de artikelen 10 t/m 14 van de Wet Medezeggenschap op Scholen.Verplichtingen directie

De directie moet zorgen dat de MR zijn werk goed kan doen. Dat houdt in:
.     Zorgen dat de MR op tijd de nodige informatie krijgt
·     Zorgen dat de MR genoeg tijd krijgt om een standpunt te bepalen en eventueel de achterban te
      kunnen raadplegen
·     Zorgen dat stukken waarover één van de geledingen iets te zeggen heeft, altijd ter informatie
     naar de andere geleding(en) worden gezonden
·     MR faciliteren

 

De MR vergadert maandelijks enkele malen per jaar aan de hand van een vooraf opgestelde agenda om haar taken uit te voeren. De MR heeft hiervoor bevoegdheden. Ook de directie heeft verplichtingen  ten aanzien van de MR.

 

Notulen MR 5 september 2017.pdf

Notulen MR 10 oktober 2017.pdf

Notulen MR 28 november 2017.pdf

Notulen MR 16 januari 2018.pdf

Notulen MR 13 februari 2018.pdf

Notulen MR 27maart 2018.pdf

Notulen MR 10 september 2018.pdf

Notulen MR 27 november 2018.pdf

 

 

Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2017-2018.pdf


mr.kaardebol@opo-r.nl