Groepen

8

Dit leert je kind in groep 8

Groep 8 is een spannend jaar waarin de overgang naar het voortgezet onderwijs centraal staat. Alle stof moet aan het einde van dit schooljaar onder de knie zijn, je kind krijgt een schooladvies, maakt de eindtoets, gaat op kamp, geniet van een spetterende musical en neemt afscheid van zijn vertrouwde wereldje.

In principe leert je kind in groep 8 betrekkelijk weinig nieuwe dingen. Bij taal en rekenen gaat het om een kleine uitbreiding van de stof, maar vooral ook om extra oefenen van de dingen die in groep 7 zijn aangeleerd.

Werkwoordspelling, ontleden en staartdelingen zijn nu eenmaal zaken die de meeste kinderen niet 1-2-3 beheersen. Veel aandacht gaat in groep 8 naar het klaarstomen voor de brugklas. Je kind leert studievaardigheden, gaat aan de slag met huiswerk plannen (en een agenda gebruiken) en krijgt inzicht in de eigen motivatie en vaardigheden. Stukje bij beetje groeit je kind zo toe naar de nieuwe fase in zijn leven.

Lezen en begrijpend lezen
Net als in groep 7 is er in groep 8 veel ruimte en aandacht voor begrijpend lezen en studerend lezen. Je kind leert onderscheid te maken tussen informatieve en betogende teksten en tussen feiten en meningen. Ook wordt er veel aandacht besteed aan het lezen van tabellen en grafieken bij teksten.

Bij studerend lezen oefent je kind allerlei vaardigheden die helpen om de inhoud van de tekst te onthouden, zoals herlezen, de tekst schematisch weergeven, belangrijke woorden onderstrepen en een samenvatting maken. Dat zijn nuttige vaardigheden, want die helpen je kind volgend jaar als het zelfstandig huiswerk moet leren.

De kinderen in groep 8 doen mee aan de voorleeswedstrijd waarbij het voor(drachts)lezen centraal staat.

© Nieuwsbegrip.nl


Spelling
In groep 8 krijgt je kind spelling en werkwoordspelling. Beide gebieden hebben veel aandacht nodig. Zeker bij het vrije schrijven, vinden kinderen het nog moeilijk om foutloos te schrijven. Het goed gebruiken van de spellingregels en het kunnen toepassen staat centraal.

Taal
In groep 8 wordt ook gewerkt met een taalmethode. De kinderen werken met een werkboek en een werkschrift. Er zijn 8 blokken en binnen elke blok is de opbouw van de lessen steeds hetzelfde. Binnen de methode worden de volgende onderdelen behandeld.

Woordenschat: in deze lessen leren de kinderen de betekenis van woorden te achterhalen door middel van een verhaal (woordleer strategie). Ook leren ze de betekenis van woorden beter te onthouden (woord-onthoudt strategie). Tijdens deze lessen leren de kinderen op verschillende manieren nieuwe woorden; via afbeeldingen, via tekst, via door- of teruglezen in een alinea, door iets op te zoeken of door het na te vragen aan elkaar.

Spreken en luisteren: de kinderen leren het verschil tussen spreken, luisteren en een gesprek voeren. Ook verschillende vormen van spreken komen aan bod (presenteren, voordragen, uitleggen, informatie uitwisselen). Daarnaast krijgen de kinderen verschillende vaardigheden aangeleerd die hen kunnen helpen bij het voeren van een gesprek. Denk hierbij aan o.a.; gebruik maken van beeldmateriaal, argumenten gebruiken, letten op stemgebruik en woordkeuze en informatie halen uit gesproken taal.

Schrijven: de kinderen leren in verschillende teksten te letten op de volgende dingen: informatie ordenen, tekst bij een juiste afbeelding plaatsen, grammatica juist gebruiken bij moeilijkere woorden, tekstsoort en doelgroep bepalen.

Taalbeschouwing: het onderdeel taalbeschouwing bestaat uit 3 onderdelen. 1: Woordbouw Bij woordbouw leren de kinderen alle belangrijke zaken die te maken hebben met woorden en zinnen zoals; zelfstandige naamwoorden, lidwoorden, verkleinwoorden, werkwoorden en voor- en achtervoegsels. 2: Zinsbouw Bij zinsbouw leren de kinderen alle zaken die belangrijk zijn als het gaat om de opbouw en betekenis van zinnen. Zoals; samengestelde zinnen, zinsdelen en interpunctie. 3: Taalgebruik

© Zwijsen.nl

 

Bij het redekundig ontleden komen de volgende zaken aan bod: persoonsvorm, onderwerp, gezegde, lijdend voorwerp meewerkend voorwerp en bijwoordelijke bepalingen. Bij het taalkundig ontleden oefenen we met verschillende woordsoorten zoals: zelfstandig naamwoord, werkwoord, bijvoeglijk naamwoord, lidwoord, voegwoord, voorzetsel, persoonlijk/bezittelijk/aanwijzend voornaamwoord. Door inzicht te krijgen in de structuur van zinnen is het gemakkelijker de betekenis te achterhalen. Bovendien helpt dit inzicht bij (werkwoord)spelling en het aanleren van een vreemde taal. Beide vormen van ontleden horen bij het taalonderdeel ‘taalbeschouwing’. Zo gaat je kind ook oefenen met actieve en passieve zinnen, tegenstellingen en vraagzinnen. Ook het uitbreiden van de woordenschat verhoogt de taalvaardigheid van je kind. Rekenen

Op het gebied van rekenen gaat groep 8 verder met de stof die in groep 7 aangeboden is. Rekenen met breuken, procenten, verhoudingen en kommagetallen, inhouden en oppervlakten berekenen, metriek stelsel schalen lezen, rekenen met snelheden en geldkoersen worden aangeboden. Er wordt veel gerekend met grote getallen en de sommen zijn ingewikkeld. Nieuw is rekenen met pi (voor veel kinderen leuk omdat bij wiskunde in de brugklas pi terugkomt). Ook is er veel aandacht voor deel- en vermenigvuldigsommen met decimalen. Kinderen oefenen ook redactiesommen.  Met ingang van het schooljaar 2019-2020 zal ook groep 8 gaan werken met de methode 'Getal en Ruimte Junior'. In het huidige schooljaar wordt gewerkt met 'Alles Telt'.

Engels
In groep 8 wordt er met de eigentijdse, interactieve methode Groove me gewerkt. Het Engels durven spreken, informatie vragen en gesprekjes voeren in alledaagse situaties komen hierbij aan bod. Het accent ligt op de spreekvaardigheid. Met de werkbladen oefenen de kinderen hun schriftelijke vaardigheden in het Engels. Komend schooljaar gaan de kinderen van groep 7 en 8 de Engelse woorden uit de worksheets als huiswerk meekrijgen. De


© Groove.Me


Vreedzame School
In groep 8 wordt er tijdens de lessen van de Vreedzame School nog meer geoefend met wat ze voorgaande jaren geleerd hebben. Ook kunnen ze dit schooljaar nog een keer solliciteren op de functie van mediator. De kinderen krijgen een opleiding tot mediator op school. Tijdens de pauzes op het plein kunnen zij de kleine problemen oplossen. Onderwerpen als democratie, waarden en normen, emancipatie, vrijheid van meningsuiting, discriminatie en sociale media zijn onderwerpen waar uitvoerig over gesproken wordt met de kinderen.

© Vreedzaam.netThematisch werken
Sinds het schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met thematsich werken. In 6 thema’s per schooljaar werken we met de kinderen aan o.a. het formuleren van onderzoeksvragen en het uitvoeren van dit onderzoek. Elke thema wordt door de kinderen afgesloten met een eindproduct. Dit kan een presentatie zijn, een muurkrant of iets geheel anders. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en techniek komen in de thema's terug. De kinderen gaan zelf op ontdekkingstocht naar de informatie. Dit verhoogt de betrokkenheid, interesse en de talentontwikkeling van kinderen. 

Verkeer
Bij het vak verkeer zijn we vooral bezig met de verkeersregels kennen en toepassen in een redelijk vertrouwde omgeving (oriëntatie op de toekomstige route tussen huis en school). De kinderen van groep 8 doen mee met het theoretisch en praktisch verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland.

Voortgezet onderwijs
Dit jaar wordt zorgvuldig gekeken hoe je kind zich afgelopen jaren heeft ontwikkeld en zich in dit laatste schooljaar nog verder ontwikkelt. Hierbij kijken we naar de cognitieve gegevens vanuit het leerlingvolgsysteem, maar daarnaast is het ook heel belangrijk hoe je kind leert in de groep. Heeft het doorzettingsvermogen? Hoe zelfstandig is je kind en draagt het verantwoordelijkheid voor zijn of haar leerproces? Motivatie en een positieve werkhouding zijn aspecten die belangrijk zijn. Hoe gaat het om met zijn of haar huiswerk? Er wordt gekeken naar het kind in zijn totaliteit, zodat het volgend jaar op de plek komt waar het ’t beste van zichzelf kan laten zien; op het niveau dat het beste past bij hem of haar. Tijdens de “warme overdracht” met de middelbare scholen wordt hier uitgebreid over gesproken. De kinderen van groep 8 gaan verschillende bezoekjes brengen aan Lek en Linge en het KWC. Zij gaan meedoen aan sfeerlessen en krijgen uitgebreid de kans om op de scholen te kijken. Het is leuk en belangrijk om de open dagen van de scholen samen met je kind te bezoeken.