Groepen

7

Dit leert je kind in groep 7

Groep 7 wordt wel gezien als het belangrijkste jaar van de basisschool. De moeilijkste stof van rekenen en taal wordt behandeld. Met deze bagage gaan de leerlingen naar groep 8 waar een groot deel wordt herhaald en iets verder uitgediept.

Lezen en begrijpen wat je leest

© Nieuwsbegrip.nl

Uw kind leert steeds beter om te gaan met strategieën om de betekenis van teksten te doorgronden (begrijpend lezen). Een strategie is een soort ‘aanvalsplan’ om greep te krijgen op een tekst: voorspellen waar de tekst over gaat, bedenken wat je al van het onderwerp afweet, nadenken over de vorm en structuur van de tekst of letten op bepaalde signaalwoorden in de tekst.

Nieuw in groep 7 is het ‘studerend lezen’. Uw kind doet ervaring op in het lezen om ervan te leren, een vaardigheid die in de rest van de schoolcarrière natuurlijk broodnodig is.

Uw kind kan nu zo goed lezen, dat ook mooi op toon voorlezen binnen zijn vermogen ligt. Op veel scholen oefenen de kinderen in groep 7 en 8 voor deelname aan voorleeswedstrijden.

Goed spellen is best lastig!
In groep 6 maakte je kind kennis met werkwoordsvormen op -dt. In groep 7 krijg je kind hele werkwoordspelling. En dat is voor veel kinderen een hele kluif: het is een brij van d’s en t’s, waarin je snel verzuipt. Het ezelsbruggetje van’t ex-kofschip helpt bij de spelling van die lastige woorden en de werkwoorden die je nu eens met –d en dan weer met –dt schrijft.

Kinderen die de regels eenmaal doorhebben, doorzien de logica en kunnen met wat oefenen goed leren spellen. Je kind hoeft dat niet allemaal in één jaar onder de knie te krijgen.

Taal
In groep 7 wordt ook gewerkt met een taalmethode. De kinderen werken vanaf nu uit een werkschrift en een werkboek. Er zijn 8 blokken en binnen elke blok is de opbouw van de lessen steeds hetzelfde. Binnen de methode worden de volgende onderdelen behandeld.

Woordenschat: in deze lessen leren de kinderen de betekenis van woorden te achterhalen door middel van een verhaal (woordleer strategie). Ook leren ze de betekenis van woorden beter te onthouden (woord-onthoudt strategie). Tijdens deze lessen leren de kinderen op verschillende manieren nieuwe woorden; via afbeeldingen, via tekst, via door- of teruglezen in een alinea, door iets op te zoeken of door het na te vragen aan elkaar.

Spreken en luisteren: de kinderen leren het verschil tussen spreken, luisteren en een gesprek voeren. Ook verschillende vormen van spreken komen aan bod (presenteren, voordragen, uitleggen, informatie uitwisselen). Daarnaast krijgen de kinderen verschillende vaardigheden aangeleerd die hen kunnen helpen bij het voeren van een gesprek. Denk hierbij aan o.a.; gebruik maken van beeldmateriaal, argumenten gebruiken, letten op stemgebruik en woordkeuze en informatie halen uit gesproken taal.

Schrijven: de kinderen leren in verschillende teksten te letten op de volgende dingen: informatie ordenen, tekst bij een juiste afbeelding plaatsen, grammatica juist gebruiken bij moeilijkere woorden, tekstsoort en doelgroep bepalen.

Taalbeschouwing: het onderdeel taalbeschouwing bestaat uit 3 onderdelen. 1: Woordbouw Bij woordbouw leren de kinderen alle belangrijke zaken die te maken hebben met woorden en zinnen zoals; zelfstandige naamwoorden, lidwoorden, verkleinwoorden, werkwoorden en voor- en achtervoegsels. 2: Zinsbouw Bij zinsbouw leren de kinderen alle zaken die belangrijk zijn als het gaat om de opbouw en betekenis van zinnen. Zoals; samengestelde zinnen, zinsdelen en interpunctie. 3: Taalgebruik

© Zwijsen.nl

Onderwerp, gezegde, lijdend voorwerp – uw kind leert ze allemaal benoemen. Net als het meewerkend voorwerp en bijwoordelijke bepalingen. Zinsontleding staat in groep 7 op het taalmenu en is voor veel kinderen best zware kost. Gelukkig is het niet allemaal nieuw, want in groep 6 is al een beginnetje gemaakt. In groep 7 wordt er intensief geoefend om de zinsontleding onder de knie te krijgen. En dat gaat volgend jaar in groep 8 gewoon door.

Hetzelfde geldt ook voor het leren benoemen van woordsoorten, het zogeheten taalkundig ontleden. In groep 6 zijn de eerste stappen al gezet, in groep 7 en 8 gaat het verder. Aan het einde van de basisschool kan je kind de volgende woordsoorten benoemen: zelfstandige naamwoorden, werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, lidwoorden, voegwoorden, voorzetsels en voornaamwoorden (persoonlijk, bezittelijk, aanwijzend).

Door inzicht te krijgen in de structuur van zinnen is het gemakkelijker de betekenis te achterhalen. Bovendien helpt dit inzicht bij (werkwoord)spelling en het aanleren van een vreemde taal. Beide vormen van ontleden horen bij het taalonderdeel ‘taalbeschouwing’. Zo gaat je kind ook oefenen met actieve en passieve zinnen, tegenstellingen en vraagzinnen. Ook het uitbreiden van de woordenschat verhoogt de taalvaardigheid van uw kind.

Rekenen
Op het gebied van rekenen is groep 7 een pittig jaar: rekenen met breuken, procenten, verhoudingen en kommagetallen, inhouden en oppervlakten berekenen, schalen lezen, rekenen met snelheden en geldkoersen. En dat met steeds grote getallen (tot een miljoen!) en steeds ingewikkelder sommen. Het zijn opgaven waarvan je de oplossingen zelf ook niet meer zo 1-2-3 uit je mouw zult schudden.

• Sommen t/m 1.000.000+/- en x/: zowel kolomsgewijs als cijferend berekenen, gebruik rekenmachine
• Breuken: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, veelvoud berekenen
• Schaalsommen, gemiddelden, verhoudingen, procenten, decimale getallen • Meten: het complete metrieke stelsel van lengte, oppervlakte, inhoud en gewicht
• Hoofdrekenen: + en – tot 100 (of met grotere getallen naar analogie)
• Schattend rekenen: afronden, schatten van sommen met kommagetallen, uitkomst schatten als controle bij rekenen met rekenmachine

 

© noordhoffuitgevers.nl

 

Onze rekenmethode Getal & Ruimte Junior stelt per blok een nieuwsbrief voor ouders ter beschikking. 

 

 

Groep 7 - Blok 1 Rekenen nieuwsbrief voor ouders.pdf

Groep 7 - Blok 2 Rekenen nieuwsbrief voor ouders.pdf

Groep 7 - Blok 3 Rekenen nieuwsbrief voor ouders.pdf

Groep 7 - Blok 4 Rekenen nieuwsbrief voor ouders.pdf

Groep 7 - Blok 5 Rekenen nieuwsbrief voor ouders.pdf

Groep 7 - Blok 6 Rekenen nieuwsbrief voor ouders.pdf

Groep 7 - Blok 7 Rekenen nieuwsbrief voor ouders.pdf

Groep 7 - Blok 8 Rekenen nieuwsbrief voor ouders.pdf

Groep 7 - Blok 9 Rekenen nieuwsbrief voor ouders.pdf
Engels

Engels is sinds 1986 een verplicht vak op de basisschool. Wij werken vanaf groep 1/2 met de methode Groove me. Het gaat daarbij vooral om mondelinge communicatie in alledaagse situatie: groeten, vertellen wie je bent en wat je hobby’s zijn en een praatje houden over het weer.

Het is de bedoeling dat je kind aan het eind van de basisschool in het Engels een gesprekje kan voeren, bijvoorbeeld op vakantie. Ook leert je kind eenvoudige Engelse tekstjes lezen. Zelf schrijven is nog niet zo belangrijk, al leert je kind wel een aantal vaak voorkomende Engelse woorden correct te spellen. Er is (nog) geen verplicht eindniveau.

© Groove.me


De Vreedzame School
In groep 7 wordt er tijdens de lessen van de Vreedzame School nog meer geoefend met wat ze voorgaande jaren geleerd hebben. Daarnaast kunnen de leerlingen solliciteren op de functie van mediator. De kinderen krijgen een opleiding tot mediator op school. Tijdens de pauzes op het plein kunnen zij de kleine problemen oplossen. 

Thematisch werken
Sinds het schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met thematsich werken. In 6 thema’s per schooljaar werken we met de kinderen aan o.a. het formuleren van onderzoeksvragen en het uitvoeren van dit onderzoek. Elke thema wordt door de kinderen afgesloten met een eindproduct. Dit kan een presentatie zijn, een muurkrant of iets geheel anders. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en techniek komen in de thema's terug. De kinderen gaan zelf op ontdekkingstocht naar de informatie. Dit verhoogt de betrokkenheid, interesse en de talentontwikkeling van kinderen.

 

© Vreedzaam.net