Groepen

6

Dit leert je kind in groep 6

In groep 6 gaat het tempo langzaam maar zeker omhoog. Er moet meer dan in het toch al serieuze jaar in groep 5. Globaal gezien gaan we bij elk vakgebied een trede hoger op de ladder. De getallen waarmee we rekenen worden groter, de teksten die we lezen worden moeilijker en de lessen spelling en grammatica zijn een ware uitdaging.

Leesstrategieën helpen bij begrijpend lezen
Lezen blijft ook in groep 6 heel belangrijk. Dit schooljaar gaat je kind verder met het aanleren van allerlei leesstrategieën die helpen om teksten te begrijpen. Je kind leert bijvoorbeeld stil te staan bij wat voor soort tekst het is, goed te kijken naar koppen en bijschriften, te letten op woorden die een signaal zijn voorbeelden (bijvoorbeeld, zoals) en voorkennis van het onderwerp te benutten. Ook leert je kind het onderscheid herkennen tussen feiten en meningen. Je kind kan nu zo goed lezen, dat ook mooi op toon voorlezen binnen zijn vermogen ligt. We maken gebruik van de methodes Nieuwsbegrip en Estafette.

 

© Nieuwsbegrip.nl


Grammatica
In groep 5 heeft je kind al voorzichtig kennisgemaakt met grammatica (werkwoorden herkennen). In groep 6 leert het al de persoonsvorm en het onderwerp benoemen. Ook het feit dat alle werkwoorden samen het ‘gezegde’ zijn wordt aangeleerd. Dit is het begin van de zinsontleding.

Bij spelling maakt je kind dit schooljaar een begin met de werkwoordspelling. In groep 6 wordt kennisgemaakt met werkwoordsvormen op -dt en worden de kinderen zich bewust van letters die veranderen als een werkwoord van de 1e persoon meervoud moet worden omgezet naar de 1e persoon enkelvoud. (de v van beloven wordt een f in ik beloof)

Spelling
Zoals hierboven al is beschreven maken de kinderen in groep 6 kennis met werkwoordspelling. We concentreren ons op de ‘tijd van nu’; met andere woorden: ‘de tegenwoordige tijd’. Naast de werkwoordspelling gaan we verder met veel andere spellingscategorieën zoals woorden waarin letters wel moeten worden geschreven, maar die je niet hoort. Een voorbeeld is de h in woorden als thee en theater. Woorden waarin vaste stukjes voorkomen zien we in elk spellingsblok voorbij komen. Be~, ge~, ~lijk, ~heid, et cetera.

Taal

© Zwijsen.nl

In onze taalmethode zien we een rode lijn waarin de kerndoelen worden aangeboden. Dit gebeurt in vier hoofdgebieden: woordenschat, spreken en luisteren, schrijven en taalbeschouwing. Deze rode lijn is in voorgaande jaren ingezet en gaat voort in dit schooljaar.

Woordenschat: in deze lessen leren de kinderen de betekenis van woorden te achterhalen door middel van een verhaal (woordleer strategie). Ook leren ze de betekenis van woorden beter te onthouden (woord-onthoudt strategie). Tijdens deze lessen leren de kinderen op verschillende manieren nieuwe woorden; via afbeeldingen, via tekst, via door- of teruglezen in een alinea, door iets op te zoeken of door het na te vragen aan elkaar. Deze manier van werken is in grote lijnen identiek aan groep 7.

Spreken en luisteren: de kinderen leren uit te leggen met behulp van afbeeldingen, een mening geven, een inleiding schrijven en alinea’s schrijven. Dit laatste doen ze door spelenderwijs verschillen en overeenkomsten te benoemen en dit te verwoorden in kleine stukjes tekst.

Schrijven: de kinderen leren een inleiding en alinea’s schrijven. Dit laatste doen ze door spelenderwijs verschillen en overeenkomsten te benoemen en dit te verwoorden in kleine stukjes tekst. Halverwege het schooljaar maken de kinderen kennis met het leren beschrijven van problemen van fictieve hoofdpersonen. Dit gebeurt middels een casus waarop schrijvend wordt gereageerd.

Taalbeschouwing: wat is formeel en informeel ? Wat is direct en indirect ? Hoe kan ik dat in een tekst herkennen ? De kinderen leren de interpunctie bij ‘gesproken teksten’ correct toe te passen. Dubbele punten, aanhalingstekens, hoofdletters. In groep 6 staan ook verschillende lessen in taalkundig ontleden op het programma met o.a. lidwoorden en voorzetsels. In groep 7 en 8 gaat het verder zodat de kinderen aan het einde van de basisschool de volgende woordsoorten kan benoemen: zelfstandige naamwoorden, werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, lidwoorden, voegwoorden, voorzetsels en voornaamwoorden (persoonlijk, bezittelijk, aanwijzend).

Rekenen
Over het reken in groep 6 wordt weleens gezegd: ‘mag het een nulletje meer zijn?’ Het is waar. De getallen waarmee moet worden gerekend worden groter. Beginnen we nog met rekenen tot 1.000, naar mate het schooljaar vordert gaan hier ver overheen.

© noordhoffuitgevers.nl

We slijpen zeer belangrijke strategieën in hoe kinderen cijferend min-, plus- en keer- én deelsommen kunnen uitrekenen. Dit wordt veel herhaald zodat het uitgroeit tot een automatisme waardoor de kinderen daadwerkelijk naar deze aangeleerde strategie grijpen als ze een som in een context herkennen en deze moeten uitrekenen.

In groep 6 maken we kennis met breuken zoals 1/2e , 1/3e, 1/4e, 1/5e , maar ook leren de kinderen dat twee breuken soms evenveel zijn als 2/4e en 1/2e.

Rekenen met schalen, hoofdrekenen en natuurlijk komen ook de traditionele tafels van vermenigvuldiging wekelijks terug; alleen zetten we er nu één of meerdere nullen achter. Zien de kinderen her verband tussen 3x4 en 30x40 en 300x400 ?

Het metriek stelsel is een vast onderdeel in dit leerjaar. Lengtematen, gewichten en inhoudsmaten omrekenen. De ene kant op vermenigvuldig je het x10, maar de andere kant op :10 en dat iedere stap weer opnieuw; maar dit geldt weer niet bij gewichten, want daar gaan we x1000.
Onze nieuwe rekenmethode heeft per rekenblok een nieuwsbrief voor u beschikbaar:

 

Groep 6 - Blok 1 Rekenen nieuwsbrief voor ouders.pdf

Groep 6 - Blok 2 Rekenen nieuwsbrief voor ouders.pdf

Groep 6 - Blok 3 Rekenen nieuwsbrief voor ouders.pdf

Groep 6 - Blok 4 Rekenen nieuwsbrief voor ouders.pdf

Groep 6 - Blok 5 Rekenen nieuwsbrief voor ouders.pdf

Groep 6 - Blok 6 Rekenen nieuwsbrief voor ouders.pdf

Groep 6 - Blok 7 Rekenen nieuwsbrief voor ouders.pdf

Groep 6 - Blok 8 Rekenen nieuwsbrief voor ouders.pdf

Groep 6 - Blok 9 Rekenen nieuwsbrief voor ouders.pdf

 

Engels
Engels is sinds 1986 een verplicht vak op de basisschool. Wij werken vanaf groep 1/2 met de methode Groove me. Het gaat daarbij vooral om mondelinge communicatie in alledaagse situatie: groeten, vertellen wie je bent en wat je hobby’s zijn en een praatje houden over het weer. Het is de bedoeling dat je kind aan het eind van de basisschool in het Engels een gesprekje kan voeren, bijvoorbeeld op vakantie. Ook leert je kind eenvoudige Engelse tekstjes lezen. Zelf schrijven is nog niet zo belangrijk, al leert je kind wel een aantal vaak voorkomende Engelse woorden correct te spellen. Er is (nog) geen verplicht eindniveau.

© Groove.Me


De Vreedzame School
In groep 6 werken we in verschillende blokken aan onder andere een gerichte manier van communiceren met elkaar als er een conflict is. De kinderen leren zich te verplaatsen in de ander, leren wat lichaamshouding doet en hoe de toon waarop je iets zegt de boodschap een verkeerde wending kan geven. Dit, en nog veel meer, komt wekelijks aan bod in onze lessen uit ‘De Vreedzame School’ 

 

© Vreedzaam.net


Thematisch werken
Sinds het schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met thematsich werken. In 6 thema’s per schooljaar werken we met de kinderen aan o.a. het formuleren van onderzoeksvragen en het uitvoeren van dit onderzoek. Elke thema wordt door de kinderen afgesloten met een eindproduct. Dit kan een presentatie zijn, een muurkrant of iets geheel anders. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en techniek komen in de thema's terug. De kinderen gaan zelf op ontdekkingstocht naar de informatie. Dit verhoogt de betrokkenheid, interesse en de talentontwikkeling van kinderen.