Groepen

5

Dit leert je kind in groep 5

In groep 5 wordt de lesstof beetje bij beetje complexer en er wordt een groeiend inzicht van je kind verwacht bij zowel lezen als rekenen. In groep 3 en 4 zijn de basisbeginselen geleerd van het lezen, schrijven en rekenen. In groep 5 is het tijd voor de volgende stappen: beetje bij beetje wordt de lesstof complexer en er wordt een groeiend inzicht van je kind verwacht bij zowel lezen als rekenen. In groep 5 houdt ieder kind in dit schooljaar zijn eerste spreekbeurt en nieuwskring. Ook heeft ieder kind een boekenkring.


Taal en lezen

Begrijpen wat je leest wordt steeds belangrijker!

© Nieuwsbegrip.nl

Als je kind in groep 5 komt, kan hij of zij al aardig goed lezen. Maar de zinnen zijn nog vrij kort en langere woorden vormen nog een struikelblok. Daar komt in groep 5 verandering in. Aan het eind van groep 5 leest het gemiddelde kind op niveau AVI-E5: zinnen van tien à elf woorden zijn geen probleem meer en met drie- of zelfs vierlettergrepige woorden kan hij goed uit de voeten.

Woorden en zinnen kunnen lezen is één ding, maar begrijpen wat er staat is iets heel anders. In groep 4 is al begonnen met begrijpend lezen, in groep 5 en 6 (en de groepen hierna) wordt hier volop mee doorgegaan. Begrijpen wat je leest is de sleutel tot kennis die schriftelijk is vastgelegd. Dit doen we met de methode Nieuwbegrip.

Uw kind gaat op steeds meer manieren met taal aan de slag en maakt in deze groep ook al kennis met grammatica: werkwoorden (ook wel ‘doewoorden’) en onderwerp (ook wel “wie deel) herkennen.

Het aanleren van de spellingsregels is in groep 5 vaste prik. Leerde je kind in groep 4 nog voornamelijk woorden van één lettergreep spellen, nu worden die regels verbreed naar woorden van twee of drie lettergrepen. Ook komen er nieuwe spellingcategorieën aan bod.

✓ Lezen: eind groep 5 AVI-E5
✓  Taalbeschouwing: woordbouw (meervoud, verkleinwoorden, bijvoeglijk naamwoord, lidwoord), geheimschrift, doventaal, samengestelde zinnen, blindentaal, tekstbouw (creatief/zakelijk, letterlijk/ figuurlijk), zinsbouw (onderwerp, gezegde, alle leestekens), tegenstellingen
✓ Schrijven: uiterlijk van een tekst (omgevingstekst schrijven, bijschrift maken) woordweb maken en woorden ordenen, ansichtkaart, e-mail, brief schrijven, volgorde in verhaal bepalen, informatie verzamelen, weettekst schrijven, moeilijke woorden uitleggen met synoniem
 Spreken/luisteren: vragen aan iemand anders, gesprek voeren over hetzelfde onderwerp, iets stap voor stap uitleggen, gebaren en stemgebruik, volgorde in verhaal, gedicht en toneelstuk, zeggen wat je vindt en van gedachten wisselen,
 Spelling: klankwoorden (woorden met –lijk en –ig), regelwoorden (woorden op -je, -pje, -kje of –etje, woorden met -elen, -enen, -eren; woorden met f/ven z/s-verandering, dubbele medeklinker), weetwoorden (ie=i, s=c, k=c). Dit kunt u ook thuis oefenen met Bloon
 Woordenschat: passief 9000 woorden, actief 5000 woorden 

 

Rekenen: getallen worden steeds groter en steeds kleiner
In groep 4 heeft je kind al kennis gemaakt met de getallen tot 1000. In groep 5 gaat hij daar echt intensief mee aan de slag. Optellen en aftrekken onder de 1000 is aan het eind van groep 5 gesneden koek en ook de eerste berekeningen tot 10.000 zijn al gemaakt.

Verder leert je kind nu moeilijker rekenen met geld (nu ook met bedragen achter de komma en geld teruggeven), leert het oppervlakte en omtrek uitrekenen en maakt het kennis met lengte- en inhoudsmaten en gewichten.

In groep 5 gaat je kind al volop aan de slag met keer- en deelsommen. In het begin met eenvoudige sommetjes die voorkomen in de tafels van vermenigvuldiging, maar al snel ook met tientallen. De tafels van 1 t/m 10 moet uw kind op tempo beheersen. Dit kunt u laten oefenen op tafeldiploma.nl.

Eind groep 5 moet je kind kunnen klokkijken. Zowel op een klok met wijzers als op een digitale klok en tot op de seconde.

Rekenen: +/- t/m 1000

Getal en Ruimte Junior.jpg

✓  Getalbegrip t/m 10.000
✓  Optellen en aftrekken: Cijferend optellen en aftrekken t/m 1000
✓  Vermenigvuldigen: De tafels van 1 t/m 10 beheersen. Sommen uit de tafels of eenvoudig te herleiden uit de tafels (vermenigvuldigen met tientallen). Keersommen met rest
✓  Delen: sommen uit de tafels of eenvoudig te herleiden uit de tafels. Delen met rest
✓  Meten: lengtematen (mm, dm, m, km), oppervlakte (m2), omtrek (rekenen met passen en meten)  Geld: hoeveel geld krijg je terug?
✓  Tijd: Hoe lang duren bepaalde activiteiten?

Onze rekenmethode Getal & Ruimte Junior stelt per blok een nieuwsbrief voor ouders ter beschikking.

Groep 5 - Blok 1 Rekenen nieuwsbrief voor ouders.pdf

Groep 5 - Blok 2 Rekenen nieuwsbrief voor ouders.pdf

Groep 5 - Blok 3 Rekenen nieuwsbrief voor ouders.pdf

Groep 5 - Blok 4 Rekenen nieuwsbrief voor ouders.pdf

Groep 5 - Blok 5 Rekenen nieuwsbrief voor ouders.pdf

Groep 5 - Blok 6 Rekenen nieuwsbrief voor ouders.pdf

Groep 5 - Blok 7 Rekenen nieuwsbrief voor ouders.pdf

Groep 5 - Blok 8 Rekenen nieuwsbrief voor ouders.pdf

Groep 5 - Blok 9 Rekenen nieuwsbrief voor ouders.pdf


De Vreedzame School
In groep 5 wordt er tijdens de lessen van de Vreedzame School nog meer geoefend met wat ze voorgaande jaren geleerd hebben. Daarnaast staan de volgende onderwerpen centraal:
✓  Groepsvorming en een positief sociaal klimaat, waar kinderen zich medeverantwoordelijk voor voelen.
✓  Hoe los je conflicten constructief op ?
✓  De belangrijkste communicatieve vaardigheden (duidelijk communiceren, goed luisteren)
✓  Omgaan met gevoelens van zichzelf en van anderen
✓  Actieve bijdrage van eenieder aan de gemeenschap die de groep is.
✓  Open houding bij de kinderen ten aanzien van verschillen tussen mensen

© Vreedzaam.net


Thematisch werken
Sinds het schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met thematsich werken. In 6 thema’s per schooljaar werken we met de kinderen aan o.a. het formuleren van onderzoeksvragen en het uitvoeren van dit onderzoek. Elke thema wordt door de kinderen afgesloten met een eindproduct. Dit kan een presentatie zijn, een muurkrant of iets geheel anders. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en techniek komen in de thema's terug. De kinderen gaan zelf op ontdekkingstocht naar de informatie. Dit verhoogt de betrokkenheid, interesse en de talentontwikkeling van kinderen.