Groepen

4

Dit leert je kind in groep 4

De groepen 3 en 4 horen in zekere zin bij elkaar: in deze groepen wordt een stevig fundament gelegd, waarop in de hogere groepen wordt voortgebouwd. Qua lesstof is groep 4 dus zowel een voortzetting als een uitbreiding, maar ook veel herhaling, van groep 3.

Lezen en begrijpen wat je leest
In groep 4 worden taal, lezen en schrijven meer van elkaar gescheiden als ‘aparte’ vakken. Je kind bouwt verder aan zijn leesvaardigheid. De zinnen worden langer en de woorden worden ingewikkelder, waardoor je kind al leuke verhalen kan lezen. Ging het in groep 3 nog voornamelijk om het leesproces (het zogeheten technisch lezen), in groep 4 komt er ook aandacht bij voor wát je kind leest en het begrijpen van de teksten (begrijpend lezen). Door middel van vragen over de gelezen tekst wordt bekeken of je kind wel echt snapt wat hij of zij heeft gelezen. Ook leert je kind dit jaar het alfabet.

Goed spellen is best lastig!
Gedurende het jaar in groep 4 wordt spelling steeds belangrijker. In groep 3 begon het spellingonderwijs met het aanleren van ‘klankzuivere’ woorden of ‘luisterwoorden’: dat zijn woorden die je net zo schrijft als je ze uitspreekt: kaas, raam, dop. Het spellen daarvan gaat eigenlijk vanzelf. Lastiger wordt het bij woorden die niet klankzuiver zijn. Peer klinkt bijvoorbeeld als pir en mooi klinkt als mooj. Waarom schrijf je hand met een /d/ en niet met een /t/? En dan zijn er nog die woorden waarvan je gewoon moet weten hoe je ze schrijft: woorden met ei/ij, au/ou, s/z, ch/g. In de spellingmethode worden verschillende woordsoorten aangeboden: klankwoorden, regelwoorden en weetwoorden.

Klankwoorden: deze woorden leren de kinderen door ze eerst in klanken te verdelen en de letters die bij die klanken horen in de goede volgorde op te schrijven.

Regelwoorden: dit zijn woorden waarvoor bepaalde regels aangeleerd worden om te bepalen hoe ze geschreven moeten worden. Een voorbeeld van een regel is: ‘Hoor je aan het eind van een woord een /aa/, dan schrijf je een /a/’.

Weetwoorden: bij veel woorden hoor je geen verschil tussen de klank en de schrijfwijze. De /ei/ klinkt hetzelfde als de /ij/. De leerlingen leren deze woorden en hun schrijfwijze door ze te onthouden.

Taal
In groep 4 wordt voor het eerste gewerkt met een taalmethode. De kinderen werken vanaf nu uit een werkschrift en een werkboek. Er zijn 8 blokken en binnen elke blok is de opbouw van de lessen steeds hetzelfde. Binnen de methode worden de volgende onderdelen behandeld.

Taal in beeld LOGO.jpg

Woordenschat: in deze lessen leren de kinderen de betekenis van woorden te achterhalen door middel van een verhaal (woord-leer strategie). Ook leren ze de betekenis van woorden beter te onthouden (woord-onthoud stategie). Tijdens deze lessen leren de kinderen op verschillende manieren nieuwe woorden; via afbeeldingen, via tekst, via door- of teruglezen in een alinea, door iets op te zoeken of door het na te vragen aan elkaar.

Spreken en luisteren: de kinderen leren het verschil tussen spreken, luisteren en een gesprek voeren. Ook verschillende vormen van spreken komen aan bod (presenteren, voordragen, uitleggen, informatie uitwisselen). Daarnaast krijgen de kinderen verschillende vaardigheden aangeleerd die hen kunnen helpen bij het voeren van een gesprek. Denk hierbij aan o.a.; gebruik maken van beeldmateriaal, argumenten gebruiken, letten op stemgebruik en woordkeuze en informatie halen uit gesproken taal.

Schrijven: de kinderen leren in verschillende teksten te letten op de volgende dingen: informatie ordenen, tekst bij een juiste afbeelding plaatsen, grammatica juist gebruiken bij moeilijkere woorden, tekstsoort en doelgroep bepalen.

Taalbeschouwing: het onderdeel taalbeschouwing bestaat uit 3 onderdelen. 1: Woordbouw Bij woordbouw leren de kinderen alle belangrijke zaken die te maken hebben met woorden en zinnen zoals; zelfstandige naamwoorden, lidwoorden, verkleinwoorden, werkwoorden en voor- en achtervoegsels. 2: Zinsbouw Bij zinsbouw leren de kinderen alle zaken die belangrijk zijn als het gaat om de opbouw en betekenis van zinnen. Zoals; samengestelde zinnen, zinsdelen en interpunctie. 3: Taalgebruik Bij taalgebruik leren de kinderen allerlei zaken die te maken hebben met het gebruikt van taal en de bouw van teksten zoals; beleefd/onbeleefd taalgebruik, formeel/infomeel taalgebruik, letterlijk/figuurlijk taalgebruik.

Rekenen
De kinderen leren dit jaar steeds meer getal inzicht te krijgen. Door op verschillende manieren optel en aftreksommen te maken wordt deze vaardigheid steeds geoefend. Gedurende het jaar komen de volgende onderdelen aan bod.
✓ Basisvaardigheden optellen en aftrekken Tellen tot 200 Optellen en aftrekken tot 100
✓ Basisvaardigheden vermenigvuldigen & delen (2e half jaar) tafels van 1, 2, 3, 4, 5 en 10 leren verdelen met en zonder rest
✓ Meetkunde kennis maken met cm en m meten met een liniaal plattegronden lezen en routes kunnen tekenen
✓ Tijd aflezen en tekenen van hele uren, halve uren, kwartieren en minuten analoge tijd en digitale tijd
✓ Tabellen & Grafieken eenvoudige staafgrafiek maken grafiek kunnen lezen en invullen
✓ Geld kennen en gebruiken van alle euromunten en briefjes terugbetalen en bonnetjes maken

Je kind leert de tafels: eerst inzicht, dan pas stampen
De belangrijkste rekenklus voor kinderen in groep 4 (en groep 5) is het aanleren van de tafels. Veel ouders schieten gelijk in dDe buitenwerele ‘stamp-modus’ zodra ze horen dat hun kind tafels moet leren. Zo ging het vroeger immers bij ons. Aangezien tegenwoordig wordt begonnen met inzicht kweken van wat tafelsommen eigenlijk zijn, is het niet nodig om direct met je kind rijtjes tafels te gaan leren. Als het zover is, hoor je het wel van school. © Noordhoffuitgevers.nl

 

De 9 nieuwsbrieven specifiek voor groep 4 zijn hieronder als download beschikbaar.

Groep 4 - Blok 1 Rekenen nieuwsbrief voor ouders.pdf

Groep 4 - Blok 2 Rekenen nieuwsbrief voor ouders.pdf

Groep 4 - Blok 3 Rekenen nieuwsbrief voor ouders.pdf

Groep 4 - Blok 4 Rekenen nieuwsbrief voor ouders.pdf

Groep 4 - Blok 5 Rekenen nieuwsbrief voor ouders.pdf

Groep 4 - Blok 6 Rekenen nieuwsbrief voor ouders.pdf

Groep 4 - Blok 7 Rekenen nieuwsbrief voor ouders.pdf

Groep 4 - Blok 8 Rekenen nieuwsbrief voor ouders.pdf

Groep 4 - Blok 9 Rekenen nieuwsbrief voor ouders.pdf

 Verkeer:

In de groep 4 leren kinderen nadenken over hun eigen rol in het verkeer, ze leren hoe ze veilig over moeten steken en waarop je allemaal moet letten als je op de fiets bent. Ook is er aandacht voor het leren begrijpen van een plattegrond.


De Vreedzame School
In groep 4 wordt er tijdens de lessen van de Vreedzame School nog meer geoefend met wat ze voorgaande jaren geleerd hebben. Daarnaast staan de volgende dingen centraal.
• Ontdekken van de eigen mogelijkheden, kenmerken, wensen, gevoelens, beperkingen en voorkeuren
• Oorzaken van conflicten doorgronden: tegenstellingen in belangen, opvattingen en gevoelens.
• Inleven in gevoelens, wensen en opvattingen van anderen
• Gelijktijdige deelname aan verschillende groepen met verschillende rollen

Vreedzame School.jpg