Groepen

2

Dit leert je kind in groep 2

Groep 1 en groep 2 horen op de basisschool bij elkaar. Dat geldt ook voor de dingen je die kind leert in deze groepen. In groep 2 wordt je kind stukje bij beetje voorbereid op het meer schoolse leren dat in groep 3 begint. Maar tegelijkertijd mag je kind nog lekker kleuter zijn en volop spelen

Spelen is leren en leren is spelen.
Spel hoort bij jonge kinderen; dit is wat ze doen. Ze spelen met wat ze tegenkomen. Ze pakken het vast, onderzoeken het met hun zintuigen, proberen iets uit of ze verwerken wat ze hebben gezien of meegemaakt.

Al spelend doen jonge kinderen allerlei kennis en ervaring op en krijgen ze steeds meer grip op hoe de wereld in elkaar zit. Daarom is het belangrijk dat er op een dag veel ruimte is voor spel. En dat er allerlei verschillende soorten spel mogelijk zijn.

Piramide
In de groepen 1-2 wordt er gewerkt met de methode Piramide. Piramide is een voor- en vroegschoolse educatie piramidemethode.nl/methode (VVE). Dit wil zeggen dat wij in de kleutergroepen versterkt taal- en rekenonderwijs aanbieden. Door middel van projecten wordt de belevingswereld van de kinderen vergroot. De taal- en rekenactiviteiten en de ontwikkeling van andere vaardigheden zoals bijvoorbeeld motoriek, muziek en spelontwikkeling worden in de context van de projecten aangeboden.

Piramide werkt met tutoren. Een tutor is een extra leerkracht, die met kinderen apart of in kleine groepjes werkt. Ze werkt vooruit (pre-teaching) in een thema, zodat begrippen al bekend zijn wanneer deze in de grote kring behandeld worden. Dit maakt de kinderen sterker wat betreft de taal en meer betrokken bij het groepsgebeuren. Ook kinderen die wat meer aankunnen kunnen bij de tutor activiteiten doen die meer uitdaging bieden. Piramide sluit aan bij de methodiek die door de peuterspeelzalen gebruikt worden.

Hoe wordt de ontwikkeling van een kind bijgehouden?
We vinden het belangrijk een goed beeld te hebben van de ontwikkeling van de kinderen. Naast de dagelijkse observaties in de klas hanteren wij de volgende leerlingvolgsystemen:

ParnasSys leerlijnen jonge kind.
Dit observatiesysteem heeft acht leerlijnen. De lijnen horen bij de leergebieden rekenen, taal, motoriek en spel. Er zijn voor ieder half jaar een aantal doelen waarvan het wenselijk is dat de kinderen die behalen en beheersen. Door middel van spelletjes, activiteiten en groepswerkjes komen deze doelen meerdere keren spelenderwijs aan bod.

Het volgende halfjaar heb je nieuwe doelen. De lessen tijdens dat half jaar worden afgestemd op de doelen die dan aan bod komen. Zo ben je direct heel doelgericht bezig en ook erg overzichtelijk! Dit observatiesysteem is goedgekeurd door de inspectie.

Zien!
De sociaal- emotionele ontwikkeling van de leerlingen wordt systematisch gevolgd. Registratie van de ontwikkeling vindt plaats binnen het ontwikkelings-volgmodel van Zien. De leerkracht observeert het kind in de groep en geeft aan of het kind al dan niet op het juiste niveau van de ontwikkeling zit.


De resultaten van de toetsen en observaties worden tijdens de leerkracht-ouder gesprekken n.a.v. het rapport van het kind met de ouders besproken.

Taal; snuffelen aan klanken en letters
Taal is de basis voor én van al het andere leren. Het stimuleren van een goede taalontwikkeling is dan ook het centrale doel van de kleuterperiode. Onderzoek heeft uitgewezen dat taalvaardigheden van kleuters samenhangt met het gemak waarmee ze later gaan lezen en spellen. Bij jonge kinderen gaat het dan bijvoorbeeld om het kunnen nazeggen van zinnen, het kunnen navertellen van een verhaal of het snel kunnen benoemen van plaatjes. Bij oudere kleuters gaat het onder andere om kunnen rijmen, het kunnen verdelen van woorden in stukjes of letters en het aan elkaar kunnen ‘plakken’ van losse woordstukjes of klanken tot een heel woord.

In groep 2 wordt bovendien een begin gemaakt met het leren van letters. Vanaf november staat er elke week een letter centraal in groep 2: de letter van de week. Bij de overgang naar groep 3 kan je kind zijn eigen naam schrijven en ‘verklanken’ (de naam in klanken verdelen K-oe-n) en kent hij vaak al zo’n 15 letters. In groep 2 leren kinderen onder andere:
• (letter)klanken herkennen
• vloeiend en verstaanbaar vertellen
• ‘hakken en plakken’ van korte woorden
• eerste/laatste woord van zin benoemen
• twintig minuten luisteren
• rijmen
• eigen naam schrijven
• twee of drie lettergrepen samenvoegen tot woord
• een aantal letters kennen en weten welke klank erbij hoort
• woordenschat uitbreiden: 3500 woorden (actief), 7000 (passief)

Van tellen naar een beetje rekenen
Hoeft een kind aan het eind van groep 1 nog maar tot 5 te kunnen tellen, aan het eind van groep 2 is tellen tot 10 (en liefst 20) én weer terug het doel. Ook worden kleuters vertrouwd gemaakt met rekentermen als ‘erbij’ en ‘eraf, en ‘meer’ of ‘minder’. Ze leren begrippen die te maken hebben met lengte en gewicht en ze oefenen met sorteren en ordenen (links/rechts, voor/achter/naast, cirkel/vierkant/driehoek, enzovoort). Veel rekenkundige begrippen zitten verborgen in opdrachten als bouwen met blokken, buitenspel en puzzels. In groep 2 leren kinderen onder andere:
• tellen tot tot 20 en terug
• cijfers 1-10 herkennen
• hoeveelheden t/m 12 schatten, vergelijken en ordenen (meer/minder/verschil/alles)
• groepjes van ten minste 6 herkennen zonder tellen
• eenvoudig optellen/aftrekken/splitsen onder 12
• lengte, inhoud, omtrek, gewicht (begrippen kennen, ordenen, vergelijken)
• seizoenen, dagen, dagdelen benoemen en tijdsaanduidingen als eerder/later/gisteren gebruiken
• vormen: ruit, ovaal
• kleuren: oranje, paars, zwart, wit, grijs, bruin

Lekker bewegen in groep 2
Kleuters en stilzitten, dat gaat niet samen. Gelukkig krijgen kleuters op school volop de ruimte en gelegenheid om te bewegen. Vergeleken met leerlingen in de hogere groepen, hebben kleuters op school heel wat ‘beweegmomenten’, van kleutergym in het speellokaal (een gymlokaal dat speciaal is ingericht voor kleuters), lekker lang buiten spelen op schommels en fietsjes tot dans- en beweegspelletjes in de klas.

Motoriek; naar koprollen en binnen de lijntjes kleuren
In groep 2 maken kinderen in lichamelijk opzicht een grote ontwikkeling door. Hun motoriek wordt steeds beter. Ze leren hinkelen, huppelen en een koprol maken en kunnen steeds netter kleuren en knippen. Aan het eind van groep 2 kan je kind een bal vangen met twee handen, tekenen/schrijven met kleine bewegingen vanuit de vingers (zonder dat de hele arm meedoet), golfjes knippen, kleine kraaltjes rijgen, enzovoort.
• Grove motoriek: balanceren, klimmen, schommelen, zwaaien, koprol maken, springen, hardlopen, mikken, vangen en gooien, tikkertje, bewegen op muziek, balspelen
• Fijne motoriek: prikken, knippen, scheuren, binnen de lijntjes kleuren, goede potloodgreep, schrijfpatronen overtrekken, schrijfbeweging vanuit de vingers

De Vreedzame School
Oudere kleuters gaan steeds beter onderscheid maken tussen henzelf en de wereld om hen heen. Waar jonge kleuters nog ‘egocentrisch’ denken (het kind ziet zich als centrum van de wereld) en nog geen objectieve logica zien, gaat de oudere kleuter nadenken over zichzelf en anderen. Het magische denken van jonge kleuters, wordt gaandeweg vervangen door concreet denken. Je zult merken dat je kind tegen het einde van groep 2 van een kleuter begint uit te groeien tot een schoolkind, al zijn de verschillen tussen kinderen ook in dit opzicht erg groot. Tijdens de lessen van de Vreedzame Schol stimuleert de leerkracht kleuters in de ontwikkeling van dit inzicht door op allerlei manieren met kleuters te praten over gedrag en emoties, doorzettingsvermogen en sociaal gedrag. Verder leren de kinderen al doende om te gaan met conflicten, afspraken en regels. En ontdekken ze het belang daarvan.

Naast de lessen van de Vreedzame school is er ook extra aandacht voor
• geconcentreerd werken en doorzetten wanneer iets niet direct lukt
• contact zoeken met anderen, samen spelen/werken en rekening houden met anderen, emoties van zichzelf en anderen herkennen • een duidelijk zelfbeeld ontwikkelen
• zelfstandig taken uitvoeren

Een dag in groep 1-2
In de kleutergroepen komen er gedurende een schooldag verschillende vaste (spel) activiteiten aan bod. Deze activiteiten worden door middel van herkenbare picto’s voor de kinderen zichtbaar gemaakt. De kinderen kunnen zien wat er op een schooldag gedaan gaat worden.

Inloop

Vanaf 08.20 uur kunt u samen met uw kind naar de inloop komen. De kinderen kijken op het planbord bij welk (ontwikkeling)materiaal of spelletjes ze zijn ingedeeld.
Kringactiviteit 
Elke dag hebben we verschillende kringactiviteiten. Naast het vertellen, doen we ook vaak reken- en/of taalactiviteiten.          
Werken en spelen
Tijdens het werken maken we gebruik van een planbord. Hierop staan de activiteiten en hoeken aangegeven waaruit de kinderen kunnen kiezen. In de ochtend werken we met ‘verplicht werk met het rode stoplicht’. De leerkracht deelt de kinderen in. Na ongeveer 15-20 minuten wordt het stoplicht op groen gezet en mogen de kinderen vrij kiezen uit spelmateriaal
Opruimen
Aan het eind van en activiteit wordt er door de kinderen gezamenlijk opgeruimd. Ook zijn er enkele kinderen die een taakje krijgen om bepaalde hoeken in de klas te controleren.
Eten en drinken
Rond 10 uur hebben we een klein pauzemoment. Tussen de middag eten alle kinderen met de leerkracht op school. Op woensdag en vrijdag hebben wij fruit-dag. Die dag eten we fruit of snackgroente.
Buitenspelen
We gaan, mits het weer het toelaat, elke dag naar buiten om te bewegen en te spelen. Buiten kunnen de kinderen onder andere spelen met karren, steppen en fietsen, klein spelmateriaal zoals springtouwen en klossen. Ook doen we verschillende spelletjes en kunnen ze in de zandbak spelen.
Gym
Tijdens het gymmen dragen de kinderen gymschoenen (liefst met klittenband). Deze worden op school bewaard. De kinderen hoeven geen speciale gymkleding aan. Tijdens de gym maken we gebruik van klimtoestellen, klein spelmateriaal en muziek. Er zijn afwisselend materiaallessen en spellessen.
Vrij spelen
Elke dag is er een vrij speel moment. De kinderen mogen dan zelf kiezen met welke materiaal uit de kasten ze willen spelen. Om de paar weken wordt het materiaal in de kasten aangepast, zodat er steeds nieuwe dingen zijn om uit te kiezen.