Groepen

1

Dit leert je kind in groep 1

Tellen, kleuren en vormen benoemen, iets vertellen in de kring, samen spelen, rijmen, luisteren naar een verhaal: voor kleuters valt er heel wat te leren. In groep 1 gaat dat leren nog met heel kleine stapjes en spelenderwijs.

Ontwikkelingssprongen bij kleuters
Kleuters ontwikkelen zich in hun eigen tempo, de een is sneller dan de ander. Het ene kind zal aan het eind van groep 1 dus meer kunnen en hebben geleerd dan het andere, maar dat geeft niet. Kleuters maken vaak flinke sprongen in hun ontwikkeling, waardoor het beeld een paar maanden later al weer heel anders kan zijn.

Spelen is leren en leren is spelen.
Spel hoort bij jonge kinderen; dit is wat ze doen. Ze spelen met wat ze tegenkomen. Ze pakken het vast, onderzoeken het met hun zintuigen, proberen iets uit of ze verwerken wat ze hebben gezien of meegemaakt.

Al spelend doen jonge kinderen allerlei kennis en ervaring op en krijgen ze steeds meer grip op hoe de wereld in elkaar zit. Daarom is het belangrijk dat er op een dag veel ruimte is voor spel. En dat er allerlei verschillende soorten spel mogelijk zijn.

Piramide
In de groepen 1-2 wordt er gewerkt met de methode Piramide. Piramide is een voor- en vroegschoolse educatie piramidemethode.nl/methode (VVE). Dit wil zeggen dat wij in de kleutergroepen versterkt taal- en rekenonderwijs aanbieden. Door middel van projecten wordt de belevingswereld van de kinderen vergroot. De taal- en rekenactiviteiten en de ontwikkeling van andere vaardigheden zoals bijvoorbeeld motoriek, muziek en spelontwikkeling worden in de context van de projecten aangeboden.

Piramide werkt met tutoren. Een tutor is een extra leerkracht, die met kinderen apart of in kleine groepjes werkt. Ze werkt vooruit (pre-teaching) in een thema, zodat begrippen al bekend zijn wanneer deze in de grote kring behandeld worden. Dit maakt de kinderen sterker wat betreft de taal en meer betrokken bij het groepsgebeuren. Ook kinderen die wat meer aankunnen kunnen bij de tutor activiteiten doen die meer uitdaging bieden. Piramide sluit aan bij de methodiek die door de peuterspeelzalen gebruikt worden.

Hoe wordt de ontwikkeling van een kind bijgehouden?
We vinden het belangrijk een goed beeld te hebben van de ontwikkeling van de kinderen. Naast de dagelijkse observaties in de klas hanteren wij de volgende leerlingvolgsystemen:

ParnasSys leerlijnen jonge kind.
Dit observatiesysteem heeft acht leerlijnen. De lijnen horen bij de leergebieden rekenen, taal, motoriek en spel. Er zijn voor ieder half jaar een aantal doelen waarvan het wenselijk is dat de kinderen die behalen en beheersen. Door middel van spelletjes, activiteiten en groepswerkjes komen deze doelen meerdere keren spelenderwijs aan bod.

Het volgende halfjaar heb je nieuwe doelen. De lessen tijdens dat half jaar worden afgestemd op de doelen die dan aan bod komen. Zo ben je direct heel doelgericht bezig en ook erg overzichtelijk! Dit observatiesysteem is goedgekeurd door de inspectie.

Zien!
De sociaal- emotionele ontwikkeling van de leerlingen wordt systematisch gevolgd. Registratie van de ontwikkeling vindt plaats binnen het ontwikkelings-volgmodel van Zien. De leerkracht observeert het kind in de groep en geeft aan of het kind al dan niet op het juiste niveau van de ontwikkeling zit.


De resultaten van de toetsen en observaties worden tijdens de leerkracht-ouder gesprekken n.a.v. het rapport van het kind met de ouders besproken.

Taal 
Taal is de basis voor al het andere leren. Taal is de basis van al het andere leren. Het stimuleren van een goede taalontwikkeling is dan ook het centrale doel van de kleuterperiode. Door voorlezen, rijmspelletjes, liedjes en kringgesprekken bouwt je kind een steeds grotere woordenschat en taalinzicht op.

In groep 1 leren kinderen onder andere:
• Geluiden herkennen
• Verhaaltjes navertellen
• Verschil horen tussen woorden als ‘bam’ en ‘boem’
• Eerste / laatste woord benoemen in een reeks van drie woorden
• 10 minuten luisteren
• Kennismaken met rijmen
• Krabbelen of naschrijven van de eigen naam
• Kennismaken met lettergrepen
• Enkele lettersymbolen (her)kennen zoals de M van Mc Donald’s
• Woordenschat uitbreiden

Rekenen
Rekenen in groep 1 is vooral tellen. Veel kleuters kunnen al vrij aardig het rijtje getallen van 1 tot 10 opzeggen, maar de telwoorden hebben nog amper betekenis voor hen. Van echt tellen is pas sprake als je kind daadwerkelijk getalbegrip heeft en dus waarde aan de telwoorden toekent. In groep 1 en 2 krijgen kleuters gaandeweg het ‘echte tellen’ onder de knie.

In groep 1 leren kinderen onder andere:
• Tellen tot 10
• cijfers 1-5 herkennen en 1 en 2 benoemen
• besef van begrippen meer/minder –¬ veel/ weinig – erbij/eraf – groter/kleiner – dikste/dunste – voor/naast/op
• groepjes van 2 en 3 herkennen zonder tellen
• kennismaken met seizoen, dagen van de week
• vormen: cirkel, vierkant, driehoek, rechthoek
• kleuren: rood, geel, blauw, groen

Lekker bewegen in groep 1
Kleuters en stilzitten, dat gaat niet samen. Gelukkig krijgen kleuters op school volop de ruimte en gelegenheid om te bewegen. Vergeleken met leerlingen in de hogere groepen, hebben kleuters op school heel wat ‘beweegmomenten’, van kleutergym in het speellokaal (een gymlokaal dat speciaal is ingericht voor kleuters), lekker lang buiten spelen op schommels en fietsjes tot dans- en beweegspelletjes in de klas.

Motoriek wordt steeds beter 
Kleuters zijn lichamelijk volop in ontwikkeling. Dit geldt zowel voor de grove motoriek (rennen, hinkelen, huppelen, evenwicht bewaren), voor de fijne motoriek (kralen rijgen, potlood vasthouden) als voor de oog-handcoördinatie (sturen van een schaar, leggen van puzzelstukjes). Aan schrijven is de kleutermotoriek nog niet toe, maar je kind doet in groep 1 en 2 al wel allemaal dingen waarmee de motoriek en oog-handcoördinatie zo worden getraind dat er in groep 3 kan worden begonnen met leren schrijven.

De Vreedzame School
Kleuters zijn het centrum van hun eigen wereld. Ze kunnen zich meestal nog niet goed inleven in een ander en gaan ervan uit dat de ander hetzelfde denkt en voelt als zijzelf. In groep 1 en 2 begint je kind beetje bij beetje overeenkomsten en verschillen op te merken. Je kind komt erachter dat iedereen anders is. Tijdens de lessen van de Vreedzame Schol stimuleert de leerkracht kleuters in de ontwikkeling van dit inzicht door op allerlei manieren met kleuters te praten over gedrag en emoties, bijvoorbeeld door middel rollenspellen en door verhaaltjes voorlezen. Verder leren de kinderen al doende om te gaan met conflicten, afspraken en regels. En ontdekken ze het belang daarvan.

Naast de lessen van de Vreedzame school is er ook extra aandacht voor
• wennen aan naar school gaan
• regels en routines eigen maken
• wachten op een beurt en beurt nemen
• iets nieuws durven uitproberen
• contact maken met klasgenoten en leerkracht


Een dag in groep 1-2
In de kleutergroepen komen er gedurende een schooldag verschillende vaste (spel) activiteiten aan bod. Deze activiteiten worden door middel van herkenbare picto’s voor de kinderen zichtbaar gemaakt. De kinderen kunnen zien wat er op een schooldag gedaan gaat worden.

Inloop

Vanaf 08.20 uur kunt u samen met uw kind naar de inloop komen. De kinderen kijken op het planbord bij welk (ontwikkeling)materiaal of spelletjes ze zijn ingedeeld.
Kringactiviteit 
Elke dag hebben we verschillende kringactiviteiten. Naast het vertellen, doen we ook vaak reken- en/of taalactiviteiten.          
Werken en spelen
Tijdens het werken maken we gebruik van een planbord. Hierop staan de activiteiten en hoeken aangegeven waaruit de kinderen kunnen kiezen. In de ochtend werken we met ‘verplicht werk met het rode stoplicht’. De leerkracht deelt de kinderen in. Na ongeveer 15-20 minuten wordt het stoplicht op groen gezet en mogen de kinderen vrij kiezen uit spelmateriaal
Opruimen
Aan het eind van en activiteit wordt er door de kinderen gezamenlijk opgeruimd. Ook zijn er enkele kinderen die een taakje krijgen om bepaalde hoeken in de klas te controleren.
Eten en drinken
Rond 10 uur hebben we een klein pauzemoment. Tussen de middag eten alle kinderen met de leerkracht op school. Op woensdag en vrijdag hebben wij fruit-dag. Die dag eten we fruit of snackgroente.
Buitenspelen
We gaan, mits het weer het toelaat, elke dag naar buiten om te bewegen en te spelen. Buiten kunnen de kinderen onder andere spelen met karren, steppen en fietsen, klein spelmateriaal zoals springtouwen en klossen. Ook doen we verschillende spelletjes en kunnen ze in de zandbak spelen.
Gym
Tijdens het gymmen dragen de kinderen gymschoenen (liefst met klittenband). Deze worden op school bewaard. De kinderen hoeven geen speciale gymkleding aan. Tijdens de gym maken we gebruik van klimtoestellen, klein spelmateriaal en muziek. Er zijn afwisselend materiaallessen en spellessen.
Vrij spelen
Elke dag is er een vrij speel moment. De kinderen mogen dan zelf kiezen met welke materiaal uit de kasten ze willen spelen. Om de paar weken wordt het materiaal in de kasten aangepast, zodat er steeds nieuwe dingen zijn om uit te kiezen.